Algemene voorwaarden - TopActs.nl

Algemene Voorwaarden – TopActs.nl

Artikel 1. BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 2. WERKINGSSFEER
Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
Artikel 4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
Artikel 5. INTELLECTUEEL EIGENDOM
Artikel 6. PRIJZEN
Artikel 7. BETALINGEN
Artikel 8. ANNULERING
Artikel 9. KLACHTEN
Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID /VRIJWARINGL
Artikel 11. ONTBINDING
Artikel 12. OVERMACHT
Artikel 13. ONVERBINDENDHEID /HIATEN
Artikel 14. GESCHILLEN

Artikel 1. BEGRIPSBEPALINGEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op dinsdag 25 juli 2023.
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan (ongeacht het font en of de tekst in kapitalen dan wel onderkast is geschreven):
TOPACTS.NL
het artiestenbureau genaamd TopActs.nl, vestigingsadres: De Vecht 22, 3448 CM Woerden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11027401;
OPDRACHTGEVER:
degene die als natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan TopActs.nl een opdracht verstrekt voor het contracteren van een of meer artiest(en) musicus/ musici en/of uitoefenend kunstenaar(s), het organiseren van een (onderdeel van een) evenement en/of het verhuren van roerende zaken, zulks in de meest ruime zin van het woord.
ARTIEST
de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement – die met TopActs.nl overeengekomen is om een bepaalde artistieke prestatie te verrichten
(BEROEPS)BEOEFENAAR:
– Artiest, musicus en/of uitoefenend kunstenaar die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen, die direct door het publiek kunnen worden waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking;
– Degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen;
– Alsmede degenen die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen -, die zich jegens TopActs.nl heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten;
TOELEVERANCIER
Degene die zich direct of indirect met TopActs.nl heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de meest ruime zin van het woord, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;
WEDERPARTIJ
Opdrachtgever, Artiest, Toeleveranciers, Derden
MEERWERK
Alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor TopActs.nl en/of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;
RIDERS
Speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot de prestaties van de artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;
OPTREDEN
De te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst.

Artikel 2. WERKINGSSFEER
2.1. Deze Algemene Voorwaarden beslaan 5 (vijf) pagina’s en zijn van toepassing op alle offertes van TopActs.nl, en op alle met de Wederpartij gesloten overeenkomsten.
2.2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen binden TopActs.nl niet, ook als deze in de door de Wederpartij opgenomen Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, tenzij deze vooraf expliciet en schriftelijk door TopActs.nl zijn aanvaard.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
3.1. Alle offertes, zowel schriftelijk als mondeling, van TopActs.nl zijn steeds vrijblijvend.
3.2. Iedere opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk te worden verstrekt aan TopActs.nl.
3.3. Zodra de opdrachtgever TopActs.nl de opdracht schriftelijk heeft verstrekt tot bemiddeling van de genoemde items, zoals vermeld op de overeenkomst, is de opdracht voor de opdrachtgever bindend.
3.4. De gemaakte afspraken met de Wederpartij zal door TopActs.nl schriftelijk worden vastgelegd en zo spoedig mogelijk aan de Wederpartij worden overlegd. De Wederpartij dient te zorgen dat deze overeenkomst door een meerderjarig en gemachtigd persoon wordt ondertekend en dat deze getekende overeenkomst per omgaande, binnen de op de overeenkomst gestelde termijn (maximaal binnen 5 (vijf) werkdagen na dagtekening) in het bezit is van TopActs.nl.
3.5. Deze overeenkomst betreft geen arbeidsovereenkomst (art. 7:610 BW), maar een overeenkomst van opdracht (art. 7:400 BW).
3.6. Er ontstaat hierdoor geen dienstbetrekking, waardoor de artiestenregeling van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing is. De artiest kiest er echter voor om géén gebruik te maken van deze artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen (“opting-out”). Door deze keuze mag de opdrachtgever de gage voor het optreden bruto betalen.
3.7. De opdrachtgever kan pas rechten ontlenen aan deze overeenkomst wanneer hij een door TopActs.nl ondertekend exemplaar van deze overeenkomst heeft ontvangen.
3.8. Als TopActs.nl de door de Wederpartij ondertekende overeenkomst niet binnen de gestelde termijn van de Wederpartij retour heeft ontvangen dan kan de wederpartij geen rechten ontlenen aan deze overeenkomst. De betalingsverplichting van de opdrachtgever blijft echter onverminderd van kracht. Eventueel kan, enkel met schriftelijke toestemming van TopActs.nl, van deze termijn worden afgeweken. TopActs.nl heeft het recht om de overeenkomst als niet-bestaand te beschouwen, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden.

Artikel 4 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
4.1. De opdrachtgever verklaart, door het aangaan van de overeenkomst met TopActs.nl, volledig bekend te zijn met de prestaties van de artiest en/of de toeleverancier, en tevens met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.
4.2. De Artiest is verplicht ruim van tevoren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden benodigd zijn, tenzij schriftelijk van tevoren is overeengekomen dat bepaalde voor het optreden benodigde zaken door TopActs.nl, de opdrachtgever en/of de toeleverancier zullen worden verstrekt.
4.3. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4.4. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van TopActs.nl.
4.5. Als er sprake is van een podium dient deze aan de hoogste veiligheidseisen te voldoen. De opdrachtgever stelt zich aansprakelijk voor alle denkbare ongelukken en ongevallen en de schade die op directe en indirecte wijze ontstaan waarbij de locatieomstandigheden in directe en indirecte zin een rol speelt. De ruimte waar de voorstelling of optreden zich afspeelt dient zich te bevinden op de begane grond, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.6. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een verwarmde en deugdelijke kleedkamer die afsluitbaar is (en als mogelijk ook is voorzien van een spiegel, toilet) en enkele consumpties van eenvoudige aard. Bij opdrachten waarbij de artiest(en) minimaal 4 uur aanwezig is/zijn dient de opdrachtgever tevens zorg te dragen voor lunch of diner, afhankelijk van het dagdeel. Wanneer de opdrachtgever dit niet kan regelen, dient dit ruim van tevoren aangegeven te worden. Tevens zal er dan € 10,- per artiest in rekening worden gebracht. Kleedkamer bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van het podium. Deze kleedkamer dient groot genoeg te zijn voor het aantal aanwezige artiesten. Gedurende de periode dat artiest(en) gebruik maken van de kleedkamer is het niet toegestaan anders dan voor artiest(en) en medewerkers van TopActs.nl in de kleedkamer aanwezig te zijn.
4.7. Optredens in de openlucht dienen plaats te vinden op een deugdelijk afgeschermd vierzijdig overdekt podium, zodanig dat weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan kleding en apparatuur van de artiest. Indien er sprake is van mobiele acts gelden hier aangepaste regels voor welke per act of optreden kunnen verschillen.
4.8. Als de artiest gebruik maakt van riders en deze door de artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met TopActs.nl van toepassing zijn verklaard op de uitvoering van de Opdracht, deze riders ook door de opdrachtgever zullen worden nageleefd en/of gerespecteerd. TopActs.nl zal in het voorkomende geval de opdrachtgever omgaand informeren over de door de artiest gehanteerde riders;
4.9. De genoteerde tijdsduur is een richttijd en afhankelijk van meerdere factoren. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de genoteerde tijdsduur worden verbonden. De eventuele maximale verlenging of verkorting bedraagt 10 minuten per uur.
4.10. De artiest is gerechtigd 10 (tien) minuten te pauzeren per elk gecontracteerd uur, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
4.11. In geval de artiest op de datum van de uitvoering van de Opdracht een televisieopname of een buitenlandse tournee heeft, behoudt TopActs.nl zich het recht voor om – zonder dat TopActs.nl hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt – óf (een onderdeel van) de Opdracht te annuleren, zulks tot uiterlijk tien(10) dagen vóór de datum van uitvoering van de Opdracht, óf in overleg met de opdrachtgever tegen dezelfde voorwaarden de uitvoering van de opdracht naar een andere datum te verplaatsen;
4.12. Als zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 4.11 is omschreven, dan wel de desbetreffende artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens de uitvoering van de opdracht op te treden, heeft TopActs.nl het recht de desbetreffende Opdracht door een andere gelijkwaardige artiest te laten uitvoeren, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de opdrachtgever, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met TopActs.nl (gedeeltelijk) te annuleren.
4.13. De opdrachtgever, artiest(en) en toeleverancier(s) garanderen allen en afzonderlijk van elkaar een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met TopActs.nl gesloten overeenkomst met betrekking tot het op een adequate manier kunnen uitvoeren van de opdracht, de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.

Artikel 5 RECHTEN
5.1. De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door TopActs.nl ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij TopActs.nl. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TopActs.nl van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 6 PRIJZEN
6.1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
6.2. Als zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van TopActs.nl prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is TopActs.nl gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Als voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
6.3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief Omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen rechten;
6.4. De opdrachtgever zorgt voor een gratis parkeerplaats in de onmiddellijke nabijheid van de locatie van het optreden.
6.5. Opdrachtgever zorgt voor een gratis parkeerplaats in de onmiddellijke nabijheid van de locatie van het optreden. Indien de opdrachtgever hier niet voor zorgdraagt dan zullen deze parkeerkosten evenals onvermijdbare gemaakte vignet-, tol-, pont-, en bootkosten op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever worden gefactureerd met een extra administratieve toeslag van € 50,- per factuur.

Artikel 7 BETALINGEN
7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders van tevoren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting.
7.2. Als de opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. TopActs.nl heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
7.3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan TopActs.nl verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan TopActs.nl ook de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 20% bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 300,-.
7.4. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever gehouden alle andere door TopActs.nl in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
7.5. In het geval de opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft TopActs.nl het recht diens verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.
7.6. In het geval er meer dan één opdrachtgever is, is ieder der opdrachtgevers jegens TopActs.nl voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
7.7. TopActs.nl is steeds gerechtigd de opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van TopActs.nl te verschaffen.
7.8. De opdrachtgever verplicht zich jegens TopActs.nl nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende toeleverancier en/of artiest, tenzij anders is overeengekomen.
7.9. Meerwerk wordt apart berekend en in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend als TopActs.nl daarmee expliciet van tevoren schriftelijk mee akkoord is gegaan.

Artikel 8. ANNULERING
8.1. De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met TopActs.nl gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan TopActs.nl mede te delen.
8.2. In het geval de opdrachtgever de met TopActs.nl gesloten overeenkomst annuleert is de opdrachtgever het totale te factureren bedrag jegens TopActs.nl verschuldigd.
8.3. De opdrachtgever aanvaart haar aansprakelijkheid en vrijwaart TopActs.nl volledig voor iedere aanspraak van enige derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.
8.4 Wanneer een evenement geen doorgang kan vinden vanwege Corona is de opdrachtgever in beginsel verplicht het op deze overeenkomst vermelde totaalbedrag (zonder kortingen) binnen de aangegeven betalingstermijn te betalen. Enkel in geval dat een evenement geen doorgang kan vinden vanwege een verbod van de overheid wordt dit gezien als overmacht en wordt deze overeenkomst geacht niet bestaand te hebben. In alle andere gevallen gelden de standaard annuleringsvoorwaarden.

Artikel 9 KLACHTEN
9.1. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met TopActs.nl gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na het evenement, aan TopActs.nl per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
9.2. Als niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt TopActs.nl geacht alle verplichtingen naar de Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING
10.1. TopActs.nl kan door de Wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, met uitzondering van duidelijke opzet en/of grove schuld van TopActs.nl. Als en voor zover op TopActs.nl enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door TopActs.nl uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Wederpartij gefactureerde bedrag dan wel als dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
10.2. TopActs.nl is richting de Wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.
10.3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door TopActs.nl of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, en ook voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van de artiest. De opdrachtgever vrijwaart TopActs.nl voor iedere aanspraak ter zake.
10.4. In het geval van meerwerk en/of Overmacht (als hierna bedoeld in artikel 12) komen alle (on)kosten van TopActs.nl, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door TopActs.nl ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart TopActs.nl tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
10.5. Onverminderd de bevoegdheid van TopActs.nl om van de Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van TopActs.nl, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze Algemene Voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij vrijwaart TopActs.nl tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 11 ONTBINDING
11.1. TopActs.nl is eenzijdig gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
– het faillissement van een der wederpartijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
– Een der wederpartijen surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
– Een der wederpartijen door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
– TopActs.nl gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
11.2. Als zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de in gebreke zijnde Wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 12 OVERMACHT
12.1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor TopActs.nl diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor TopActs.nl als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
– mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
– Een dag van nationale rouw;
– contingenterings- of andere overheidsmaatregelen
– werkstaking;
– natuurrampen;
– ziekte van de artiest;
– het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie TopActs.nl voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen richting TopActs.nl.
12.2. Met inachtneming van artikel 10 lid 4 van deze voorwaarden is TopActs.nl in geval van overmacht gerechtigd:
a. hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat TopActs.nl hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt;
b. hetzij in overleg met de opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van de artiest te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van meerwerk is artikel 10 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
12.3. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de opdrachtgever levert voor de opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 13 ONVERBINDENDHEID/HIATEN
13.1. Als een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.

Artikel 14 GESCHILLEN
14.1. Op de door TopActs.nl gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door TopActs.nl en de Wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar TopActs.nl gevestigd is bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.

Dit document bestaat uit vijf (5) bladzijden en veertien (14) Artikelen
Bovenstaande Algemene Voorwaarden zijn ook te vinden via de volgende link: https://www.topacts.nl/algemene-voorwaarden-topacts-nl/